Nezaměstnanost v Polsku

Pojištění pro případ nezaměstnanosti

  • Kde platím příspěvky na pojištění pro případ nezaměstnanosti?

Příspěvky na pojištění pro případ nezaměstnanosti se platí v zemi zaměstnání. V Německu činí procentní sazba hrubé mzdy v roce 2020 1,20 % pro zaměstnance a 1,20 % pro zaměstnavatele. V Polsku činí procentní sazba placená plátcem 2,45 % hrubého výdělku. V České republice činí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % vyměřovacího základu (úhrn příjmů vyúčtovaných v souvislosti se zaměstnáním, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob) a platí ho zaměstnavatel v rámci svého podílu na pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (tj. zaměstnanec neplatí žádnou část).

  • Kde obdržím podporu v nezaměstnanosti?

Přeshraniční pracovníci obdrží podporu v nezaměstnanosti zásadně z pojištění pro případ nezaměstnanosti ve státě bydliště, tj. přeshraniční pracovníci s bydlištěm v Polsku a Česku, jejichž poslední pracoviště bylo v Německu, obdrží podporu v nezaměstnanosti od českého nebo polského úřadu práce. Přeshraničním pracovníkům s bydlištěm v Německu a s posledním místem výkonu práce v Polsku nebo Česku vyplácí podporu v nezaměstnanosti úřad práce (Agentur für Arbeit) v Německu.

Jako doklad o době pojištění získané v zahraničí potřebují uchazeči o zaměstnání při podání žádosti v zemi bydliště formulář U1 vystavený v zemi zaměstnání (vystavují ho veřejné služby zaměstnanosti v Česku, Německu a Polsku). Pokud doba pojištění získaná ve státě posledního zaměstnání nepostačuje na získání nároku na podporu v nezaměstnanosti, zohlední se případné doby pojištění získané v jiných státech. Platí předpoklady pro vznik nároku platné v zemi bydliště.

UPOZORNĚNÍ: Evropská komise předložila návrh změn týkajících se koordinace systémů sociálního zabezpečení, který se v současnosti projednává. V průběhu roku 2020 by však mohlo v detailu dojít k určitým změnám.

Vyplácení podpory v nezaměstnanosti: Pro přeshraniční pracovníky v současnosti platí, že v případě nezaměstnanosti je pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti příslušný úřad práce v místě bydliště.

V budoucnosti má podporu v nezaměstnanosti vyplácet úřad práce příslušný v posledním místě zaměstnání, tj. v tom místě, kde bylo placeno pojistné na pojištění pro případ nezaměstnanosti. Ovšem platí to pouze v případě, pokud tam přeshraniční pracovník pracoval nejméně 12 měsíců. V případě kratší doby trvání zaměstnání bude i nadále příslušný úřad práce v místě bydliště.

O změnách budeme informovat na této stránce.

  • Jaké jsou základní předpoklady pro čerpání dávek?

V případě nezaměstnanosti musí být uchazeči o zaměstnání zásadně k dispozici úřadu práce v místě bydliště a musí být ochotni účastnit se příslušných opatření. Navíc se od nich očekává vlastní vynaložené úsilí při hledání zaměstnání. Kromě toho musí být splněny doby pojištění potřebné pro vznik nároku na dávky, platné v místě bydliště. Kdo odmítne nastoupit bez vážných důvodů do vhodného zaměstnání, tomu popřípadě hrozí, že mu bude na určitou dobu zastavena výplata podpory v nezaměstnanosti nebo snížena její výše.

  • Mohu za účelem hledání zaměstnání pobývat také v zahraničí?

Přeshraniční pracovníci mají právo požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nejen na úřadě práce v místě svého bydliště, ale i v zemi posledního zaměstnání. Nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání se mohou za účelem hledání zaměstnání zdržovat po dobu až 3 měsíců v jiné zemi, než je jejich země bydliště, v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru, i když čerpají dávky pojištění pro případ nezaměstnanosti (podporu v nezaměstnanosti) v místě bydliště. Na žádost podanou úřadu práce je možné tuto dobu prodloužit až na 6 měsíců. Uchazeč o zaměstnání se musí přihlásit do evidence příslušného „úřadu práce” (organizační jednotky veřejných služeb zaměstnanosti) v zahraničí a splnit všechny kontrolní předpisy platné v daném místě. Po 4týdenní době nezaměstnanosti vám úřad práce v zemi bydliště vystaví formulář U2, jehož prostřednictvím můžete využívat služby zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Při přeshraničním hledání zaměstnání je vhodné využít služeb sítě EURES, zejména služeb poradkyň a poradců EURES.

Podrobné informace o možnostech čerpání dávek vám poskytnou veřejné služby zaměstnanosti v České republice, Německu a Polsku:

www.mpsv.cz | www.arbeitsagentur.de | www.mpips.gov.pl

UPOZORNĚNÍ: Evropská komise předložila návrh změn týkajících se koordinace systémů sociálního zabezpečení, který se v současnosti projednává. V průběhu roku 2020 by však mohlo v detailu dojít k určitým změnám.

Platí to zejména pro pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Délka možného pobytu v zahraničí za účelem hledání zaměstnání při současném pobírání dávek v nezaměstnanosti se má prodloužit z nynějších tří měsíců na šest měsíců. Na žádost lze tuto dobu prodloužit.

O změnách budeme informovat na této stránce.