Matky a rodiče v Německu

  • Jak je upravena pracovněprávní ochrana pracujících matek a rodičovská dovolená?

Těhotná zaměstnankyně musí oznámit zaměstnavateli, že je těhotná, spolu s uvedením pravděpodobného dne porodu, jakmile obdrží tuto informaci. Těhotné zaměstnankyni je možné uložit povinnost neprodleně informovat zaměstnavatele v případech oprávněného zájmu zaměstnavatele. Zaměstnankyně mají zvláštní ochranu před výpovědi v době těhotenství a po dobu 4 měsíců po porodu. Nepřípustná je rovněž výpověď po potratu, k němuž došlo po dvanáctém týdnu těhotenství.

Od okamžiku uplatnění nároku na rodičovskou dovolenou se na zaměstnance vztahuje ochrana před výpovědí se zárukou zachování zaměstnání.

Pracovněprávní ochrana zaměstnaných matek (vč. mateřské dovolené): Ochranná doba pro matky, spojená s obecným zákazem výkonu práce, začíná 6 týdnů před pravděpodobným dnem porodu a končí 8 týdnů po porodu; u žen, které porodily 2 a více dětí zároveň, a u předčasných porodů 12 týdnů po porodu; u předčasných porodů se lhůta 12 týdnů prodlužuje o tu část doby, kterou zaměstnankyně „ztratila” před porodem. Bylo-li u dítěte zjištěno do 8 týdnů po porodu zdravotní postižení, může matka požádat o prodloužení ochranné lhůty z 8 týdnů na 12 týdnů.

V době 6 týdnů před porodem mohou budoucí matky pracovat pouze na výslovné vlastní přání. Během ochranné doby pro matky po porodu platí úplný zákaz výkonu práce. Mimo všeobecnou ochrannou dobu stanovuje zákon na ochranu pracujících matek (Mutterschutzgesetz – MuSchG) v zájmu ochrany těhotných zaměstnankyň a jejich budoucích dětí všeobecný zákaz výkonu určité práce (například práce v úkolové mzdě, práce v pásové výrobě, práce přesčas, v neděli nebo v noční době od 20.00 do 6.00 hod.) a individuální zákaz výkonu určité práce na základě lékařského potvrzení. Pro práci v době od 20.00 hod. do 22.00 hod. bylo s účinností od r. 2018 zavedeno povolovací správní řízení. Základní podmínkou pro vydání povolení je prohlášení dotyčné zaměstnankyně, že je výslovně ochotna pracovat po 20.00 hod. Zároveň to nesmí být v rozporu s vydaným lékařským osvědčením. Možná je také práce v neděli, avšak jen pod podmínkou výslovné ochoty dotyčné zaměstnankyně a za předpokladu, že se jedná o přípustnou výjimku ze všeobecného zákazu práce v neděli nebo ve svátky podle § 10 zákona o úpravě pracovní doby (Arbeitszeitgesetz – ArbZG). Další předpoklady upravují § 3 - § 8 a § 28 MuSchG.

Rodičovská dovolená: Zaměstnankyně a zaměstnanci mají vůči svému zaměstnavateli nárok na rodičovskou dovolenou. Oba dva rodiče mohou (i současně) čerpat rodičovskou dovolenou v trvání nejdéle 3 let. Každý z rodičů přitom může rozdělit svou celkovou rodičovskou dovolenou na 3 časové úseky. Rozdělení na další časové úseky je možné jen se souhlasem zaměstnavatele. Se souhlasem zaměstnavatele je možné přesunout časový úsek s délkou až do 24 měsíců na období mezi 3. narozeninami a dosažením 8 let věku dítěte. Zaměstnavatel však může čerpání třetího časového úseku rodičovské dovolené zamítnout z naléhavých provozních důvodů do 8 týdnů od obdržení příslušné žádosti, pokud má být tento úsek čerpán v období mezi 3. narozeninami a dosažením 8 let věku dítěte. Rodičovskou dovolenou je nutné oznámit zaměstnavateli nejpozději 7 týdnů před nástupem na ni. Při oznámení rodičovské dovolené se musí rodiče závazně rozhodnout o jejím rozvržení na období příštích 2 let od začátku čerpání. Lhůta pro oznámení čerpání rodičovské dovolené v období mezi 3. narozeninami a dosažením 8 let věku dítěte činí 13 týdnů před nástupem na ni.

Zaměstnankyně nebo zaměstnanec může v průběhu rodičovské dovolené vykonávat výdělečnou činnost na kratší pracovní dobu v rozsahu nanejvýš 30 hodin týdně. Při současném čerpání rodičovské dovolené tudíž mohou oba rodiče vykonávat výdělečnou činnost v celkovém rozsahu max. 60 hodin týdně (30 + 30).

Nárok na kratší pracovní dobu během rodičovské dovolené v rozsahu nejméně 15 a nejvíce 30 hodin týdně je vázán na určité předpoklady. Zaměstnavatel musí zpravidla zaměstnávat více než 15 zaměstnanců a předmětný pracovní poměr ve stejném podniku nebo firmě musí trvat déle než 6 měsíců. (Viz § 15 spolkového zákona o rodičovských příspěvcích a rodičovské dovolené – BEEG.)

Práce na kratší pracovní dobu (tj. na zkrácený úvazek), která má být vykonávána do dosažení 3 let věku dítěte, musí být zaměstnavateli oznámena nejpozději 7 týdnů před výkonem práce na kratší pracovní dobu. Zaměstnavatel ji může písemně zamítnout jen do 4 týdnů od oznámení, pokud tomu brání naléhavé provozní důvody. Plánovaný výkon práce na kratší pracovní dobu v období mezi 3. narozeninami a dosažením 8 let věku dítěte musí být zaměstnavateli oznámen 13 týdnů předem. Zaměstnavatel může výkon práce na kratší pracovní dobu písemně zamítnout z naléhavých provozních (organizačních) důvodů jen ve lhůtě 8 týdnů. Pokud zaměstnavatel uvedené lhůty nedodrží, považuje se to za udělení souhlasu v souladu s přáním zaměstnance. Zaměstnanci mají nárok vrátit se po ukončení rodičovské dovolené ke své předchozí pracovní době.

Od okamžiku, kdy byla rodičovská dovolená zaměstnavateli oznámena, avšak nejdříve 8 týdnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, a v průběhu rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí. Pro rodičovskou dovolenou v období mezi 3. narozeninami a dosažením 8 let věku dítěte platí ochrana před výpovědí nejdříve 14 týdnů před nástupem na rodičovskou dovolenou. Ochrana před výpovědí končí uplynutím rodičovské dovolené. (Viz internetovou stránku Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež http://www.bmfsfj.de)

Odlišná ustanovení platná pro porody do 30. června 2015: Každý z rodičů může rozdělit svou celkovou rodičovskou dovolenou na dva časové úseky. Rozdělení na další časové úseky je možné jen se souhlasem zaměstnavatele. Se souhlasem zaměstnavatele je možné také přesunout časový úsek s délkou až do 12 měsíců na období mezi 3. narozeninami a dosažením 8 let věku dítěte. Lhůta pro oznámení čerpání rodičovské dovolené i pro uplatnění nároku na kratší pracovní dobu činí jednotně 7 týdnů. To znamená, že rodiče musí zaměstnavateli oznámit plánované čerpání rodičovské dovolené nebo uplatnění režimu kratší pracovní doby nejpozději 7 týdnů předem nezávisle na tom, jestli chtějí čerpat rodičovskou dovolenou nebo pracovat na kratší pracovní dobu v období před dosažením 3 let věku dítěte nebo poté. Ochrana před výpovědí začíná 1 týden před lhůtou pro oznámení, tj. 8 týdnů před nástupem na rodičovskou dovolenou nezávisle na tom, zdali ji rodiče čerpají před dosažením 3 let věku dítěte nebo poté.

Peněžitá pomoc v mateřství: Ženy, které jsou účastny zdravotního pojištění (jehož součástí je v SRN i nemocenské pojištění) a které mají v době vzniku dočasné pracovní neschopnosti nárok na dávky nemocenského pojištění nebo které nepobírají v ochranné době 6 týdnů před předpokládaným porodem a 8 týdnů po něm mzdu ani plat, obdrží peněžitou pomoc v mateřství jako náhradu za ušlý výdělek. Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí ve výši průměrného čistého výdělku za uplynulé 3 vyúčtované kalendářní měsíce před začátkem ochranné doby.

Celková výše příspěvku se skládá z peněžité pomoci v mateřství vyplácené zdravotní pojišťovnou ve výši max. 13 EUR za kalendářní den a popř. z příspěvku zaměstnavatele k peněžité pomoci v mateřství. Příspěvek zaměstnavatele se vyplácí v případech, když průměrný čistý výdělek zaměstnankyně byl vyšší než peněžitá pomoc v mateřství vyplácená zdravotní pojišťovnou. Zaměstnankyně, které nejsou pojištěnkami účastnými tzv. zákonného zdravotního pojištění (např. když mají soukromé zdravotní pojištění anebo se jedná o ženy připojištěné v rámci zákonného zdravotního pojištění coby rodinné příslušnice), obdrží na žádost jednorázovou peněžitou pomoc v mateřství v celkové výši max. 210 EUR od Spolkového úřadu pro sociální pojištění (Bundesversicherungsamt) ve funkci subjektu vyplácejícího peněžitou pomoc v mateřství (Mutterschaftsgeldstelle).